این زیرگذر در محل تلاقی جاده موجود چاه‌دراز با شبکه ریلی منطقه گل‌گهر به‌منظورِ تداوم ترددِ ايمن در مسیر کنونی و عدم تداخل با خط ریلی احداث شده است.