دانلود فایل شماره یک

بند ۱۵ اسناد مناقصه انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستات منطقه گل گهر حذف و مشمول مناقصه گران نمی باشد.

 

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group